THÁNH NỮ LOUISE DE MARILLAC VỚI ĐỨC TRINH NỮ MARIA

THÁNH NỮ LOUISE DE MARILLAC
Ngay từ ban đầu của Tu Hội Nữ Tử bác Ái Vinh Sơn (1633), Mẹ thánh Louise đã đặt Tu Hội dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria.

THÁNH NỮ LOUISE DE MARILLAC VỚI ĐỨC TRINH NỮ MARIA
Chú