KỶ NIỆM 190 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ
1830-2020

LÊN ĐƯỜNG THEO BƯỚC
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

 Ngày thứ 8: CON CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG


“Thiên Chúa muốn giao cho con một sứ vụ. Con sẽ gặp khó khăn…con sẽ bị chống đối…Nhưng con sẽ có ơn Chúa. Con đừng sợ hãi! Con hãy nói với cha giải tội tất cả với tinh thần đơn sơ, phó thác…Hãy tin tưởng!”

Tiếp nối niềm vui sướng được gặp gỡ và chia sẻ cuộc sống với Đức Mẹ, Sơ Catherine được Mẹ dẫn đi vào con đường sứ vụ. Mẹ tỏ hiện cho Sơ biết là Chúa tin tưởng Sơ, nên Ngài sẽ trao cho Sơ một sứ vụ rõ ràng để thực hiện kế hoạch tình yêu của Ngài.

Để thực hiện sứ vụ này, Sơ sẽ gặp nhiều khó khăn: không thể nào có được tình yêu đích thực mà không nếm mùi đau khổ. Tuy nhiên, Chúa sẽ ở với Sơ và sẽ giúp Sơ vượt qua mọi trở ngại.

Hôm nay cũng như hôm qua, Chúa Giêsu  luôn tin tưởng nơi mỗi người chúng ta. Khi lãnh Bí Tích Rửa Tội, mỗi người đều nhận lãnh sứ mạng của một người con của Chúa. Để chu toàn sứ mạng này cho đến cùng, đức tin của chúng ta chắc chắn phải bị thử thách cách này hoặc cách khác. Chúa Giêsu  biết mỗi người chúng ta đều có khả năng vượt qua mọi thử thách này để sống đúng tư cách là con của Chúa, nếu biết chạy đến với Chúa để xin Ngài hỗ trợ. Với Ngài, tất cả đều có thể được!

Lc 10, 3-6:
 “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói…đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 

Mc 16, 20:   
“… Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”.

– Sứ mạng cụ thể Chúa giao cho bạn hiện nay là gì?
– Bạn đã gặp được sự đồng cảm nào? Sự bất thông cảm nào?
– Những phương thế nào bạn đã dùng để lướt thắng khó khăn, sợ hãi và để thi hành sứ mạng?
– Bạn có biết tin tưởng người khác và giao trách nhiệm cho họ không?