CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 8, 18-22) “Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thánh Mát-thêu thuật lại những ngày khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu với những thành công rực rỡ: Sau khi kêu gọi nhóm môn đệ đầu tiên, Ngài bắt đầu đi rao giảng khắp nơi, và “từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.”[1] Sau khi Chúa Giêsu uy nghi công bố bài giảng …

Tiếp tục đọc