CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10,1-7) “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ và ban cho các ông quyền trên các thần dữ và chữa lành các bệnh tật, sau đó Chúa sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Khác với bối cảnh “sai đi” của bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật XIV, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi loan báo Tin Mừng nhưng Chúa không nói rõ là ai. Còn hôm nay …

Tiếp tục đọc