fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.05.2024 – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM B

12.05.2024 – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM B

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Mc 16,15-20

“Chúa Giê-su được đưa lên trời
và ngự bên hữu Thiên Chúa.”
(Mc 16,19)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng về Chúa Giê-su: “Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha”. Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai đã dễ dàng đón nhận tín điều này. Nhưng khi khoa học khám phá ra trái đất quay xung quanh mặt trời, thì không ít người thắc mắc: Nếu Chúa Giêsu lên trời, vậy Người sẽ ở đâu trong không gian vô tận ấy? Thậm chí có người còn cho rằng: “Yuri Gagarin đã bay lên vũ trụ, và chẳng thấy có Chúa nào cả.”[1]

 Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ dùng kiểu nói và hình ảnh bình dân, để trình bày một chân lý đức tin cho người đương thời với tác giả, chứ không chủ trương khoa học.[2] Thật thế. Lời Kinh Thánh: “Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (c.19), cần được hiểu là Đức Giêsu đã được Thiên Chúa đưa vào trong vinh quang đời đời của Người.

Thật vậy, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian, chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc nhân loại, đã được Chúa Cha tôn vinh bằng cách cho Người Phục Sinh. Sau một khoảng thời gian (40 ngày),[3] Người nhiều lần hiện ra với các Tông đồ để dạy dỗ, nhắc nhở và truyền cho các ông đi rao giảng và làm phép Rửa cho muôn dân (c.20), Người về trời trước sự chứng kiến của các tông đồ.[4]

Các phi hành gia phải đem theo oxy, lương thực và nhiên liệu để sống và sử dụng cho phi thuyền trong khoảng thời gian họ ở ngoài trái đất. Nhưng Chúa Giêsu không cần đem những thứ đó lên trời, vì thân xác Phục Sinh của Người không còn lệ thuộc vào các điều kiện vật chất, không cần ăn uống hay hít thở nữa, nhưng Người đã mang bản tính nhân loại của chúng ta vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Augustinô nói rằng: “Người đã được đưa lên các tầng trời, nhưng dưới đất, Người vẫn còn phải chịu bất cứ nỗi khổ cực nào mà chúng ta cảm thấy với tư cách là chi thể của Người”. Vì thế, nếu nhờ đức tin, chúng ta liên kết với Đức Giêsu khi chịu đau khổ dưới đất này, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang với Người trên trời.[5]

Đó chính là Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn các tông đồ và mỗi người chúng ta đi rao giảng cho mọi người và mọi thụ tạo, bằng cách sống đẹp và làm cho mọi người quanh ta biết quan tâm đến nhau hơn, vui tươi, yêu thương và tha thứ hơn, giữ gìn và chăm sóc môi trường quanh ta sạch đẹp hơn… Chúng ta chỉ “sống đẹp”, khi biết chiêm ngắm “Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”,[6] để có thể coi mọi chuyện hơn thua ở đời chỉ là “chuyện nhỏ”, so với sự bình an nội tâm và được sống đời đời với Thiên Chúa.

Nhờ liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã tham dự trọn vẹn vào cuộc sống trần thế của Người qua từng biến cố vui buồn, đặc biệt trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người, nên Mẹ cũng được tham dự vào sự sống lại và cùng hiển trị với Người. Biến cố Chúa về trời soi sáng cho ta thêm xác tín vào tín điều Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác. Bởi lẽ một phần thân thể Mẹ đã được Thiên Chúa đem vào cõi vinh quang bất diệt, thì chắc chắn toàn thân Mẹ cũng được tham dự vào vinh quang với Chúa Giêsu. Ngay khi còn ở dương thế và cho đến ngày nay, Mẹ không ngừng rao giảng về Chúa Giêsu cho nhân loại. Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, Mẹ vẫn tiếp tục loan báo Chúa Giêsu cho tất cả chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi loan báo Tin Mừng bằng cách sống vui tươi và bác ái với mọi người, chăm sóc môi trường thiên nhiên cho sạch đẹp hơn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành với con trong việc loan báo Tin Mừng hôm nay, để mọi người được nhận biết Chúa và để tất cả chúng con được cùng Mẹ tham dự vinh quang Nước Trời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

———o0o———

May the 12th 2024 –

THE SEVENTH SUNDAY OF EASTER, YEAR B

   THE ASCENSION OF THE LORD

Mk 16,15-20

“The Lord Jesus was taken up into heaven:
There at the right hand of God, He took His place”
(Mk 16,19)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

In the Profession of Faith Prayer, Jesus has been professed that: “He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father”. The faithful in the early Church easily received this creed. But when science discovered that the earth revolves around the sun, there haven’t been a few people who wonder: If Jesus ascended into heaven, where would He be in this endless space? There have even been people who say that: “Yuri Gagarin flew out to space, and there wasn’t any God who was seen by him.[7]

However, the popular speech and images were used alone in the Scriptures, for the sake of presenting a faith truth to the contemporaries of the author who didn’t assert it scientifically.[8] Indeed, the Scriptures sentence: “The Lord Jesus was taken up into heaven: There at the right hand of God, He took His place” (s.19) needs to be understood that Jesus was brought by God into His eternal glory.

Jesus Christ, Who really obeyed the Father, came into the earthly world and endured the cross torments in order to save humanity, He was honored by the Father through His Resurrection. After a period of time (40 days),[9] Jesus appeared many times to the Apostles whom He taught, reminded and commanded to preach to all the peoples and baptize them (s.20), He ascended into heaven before the Apostles’ very eyes.[10]

In order to live during the time when the astronauts are staying outside the earth, they must bring the oxygen, food and fuel to be used for the spaceship which Jesus doesn’t need to bring into heaven, because His Resurrected body is no longer dependent on the material conditions, and He doesn’t need to eat, drink or breathe, but our human nature had been brought by Him into God’s glory. St. Augustine said: “Jesus was taken up into heavens, but in the earthly world, He still had to endure any suffering which we feel, as His bodily parts”. Therefore, thanks to the faith, if we associate with Jesus while suffering in this earthly world, we’ll also inherit the glory together with Him in heaven.[11]

This is really the Gospel that Jesus desires the Apostles and each of us to go out preaching to everyone and all the creatures, by living well and making everyone who is around us be aware of caring more for each other, being joyful, loving more and forgiving more, preserving and taking care of the environment around us, so that it will be cleaner and more beautiful… We “live well” alone, when we’re aware of contemplating “the Ascension of Jesus rising up to Heaven. Let us beseech the admiration for the heavenly things”,[12] so as to be able to consider everything which is better or worse in life as “small matters”, compared to the internal peace and eternal life with God.

Owing to intimate association with Jesus Whose earthly life Mary completely participated in, through every joyful or sad incident, especially in His Passion and death, She had thus participated as well in His resurrection and She had honorably reigned together with Him. Jesus’ Ascension upheaval enlightens us to rely more on the creed in which Mary’s both soul and body were taken up into heaven. The reason is that a part of Mary’s body was taken up by God to everlasting glory, it’s surely Her whole body had also participated in Jesus’ glory. While Mary was living in the earthly world and until now, She has unceasingly preached Jesus to humanity. Through the Miraculous Medal, Mary has still continued to proclaim Jesus to all of us.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I proclaim the Gospel by living joyfully and charitably with everyone, taking care of the natural environment, in order that it will be cleaner and more beautiful.

PRAY WITH MARY

 O Mary, go with me for proclaiming the Gospel nowadays, so that everyone recognizes God and all of us participate with You in the Heaven glory. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. https://www.yeuchua.net/2018/04/khong-co-thien-chua-co-that-la-yuri-gagarin-da-noi-cau-do.html

[2] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-14-chua-giesu-duoc-dua-len-troi-68790

[3] X. Bài Đọc I, Cv 1,3

[4] X. Cv 1,9; Mc 16,20; Lc 24,51

[5] X. Bài Đọc 2, Kinh Sách, https://ktcgkpv.org/readings/prayer

[6] Chục thứ II Mùa Mừng

[7] https://www.yeuchua.net/2018/04/khong-co-thien-chua-co-that-la-yuri-gagarin-da-noi-cau-do.html

[8] https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-14-chua-giesu-duoc-dua-len-troi-68790

[9] First Reading, Act. 1,3

[10] Act. 1,9; Mk 16,20; Lc 24,51

[11] Second Reading, Matins or the Office of the Readings, https://ktcgkpv.org/readings/prayer

[12] 2nd Glorious Mystery

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *