fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 26.05.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

26.05.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

LỄ CHÚA BA NGÔI 

Mt 28,16-20

“Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”
(Mt 28,19)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một bạn trẻ tâm sự: “Tôi tin tưởng cho bạn mượn Chứng minh thư (bây giờ đổi là Căn cước Công dân) để đăng ký học trên mạng, nào ngờ anh ta mạo danh tôi để mua hàng trả góp. Tôi chỉ biết sau khi ngân hàng gửi giấy về nhà yêu cầu gia đình tôi trả số nợ 10 triệu đồng. Từ lúc này, tôi không thể liên lạc được với bạn mình!”[1]. Đó là một trong vô số trường hợp bị mạo danh, giả danh, với ý đồ xấu trong xã hội ngày nay. Cho người khác mượn danh nghĩa của mình để làm việc gì, nghĩa là chính mình chịu trách nhiệm về việc đó. Vì thế, chỉ trong việc rất quan trọng và đối với người thật tín cẩn, người ta mới nhờ người khác làm việc “nhân danh” mình.

Vậy mà Chúa Giêsu đã “dám” cho các môn đệ và cho cả chúng ta được “nhân danh Chúa Ba Ngôi” để sống và làm chứng về Chúa giữa thế giới này: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (c.19). Phải chăng Thiên Chúa Ba Ngôi “quá liều”, khi dám tín nhiệm chúng ta?

Trong Cựu Ước, qua ông Môsê, Thiên Chúa tự mặc khải cho Dân Do thái biết: “Chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa.”[2] Thiên Chúa là Đấng duy nhất đáng tôn thờ và ta phải vâng theo lệnh truyền của Người, để được tồn tại.

Khi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết: Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi luôn yêu thương nhau và yêu thương tất cả nhân loại. Đồng thời Ba Ngôi muốn nâng đỡ, dẫn dắt con người chúng ta đi vào trong bầu khí yêu thương ấy: Nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta được lãnh nhận Thần Khí để trở nên con cái của Chúa Cha, và được thừa kế sự sống đời đời.[3]

Mỗi ngày, chúng ta ghi dấu thánh giá trên thân mình, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi rất nhiều lần: Trước mỗi việc làm, mỗi thánh lễ, mỗi giờ cầu nguyện, và cả khi đi ngủ. Khi đặt tay lên trán, ta tuyên xưng Chúa Cha đã tạo dựng nên ta; đưa tay xuống ngực, ta tuyên xưng Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa – đã cứu chuộc ta; tay chạm hai vai, ta nhìn nhận Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong ta để thánh hoá và hướng dẫn ta.

Nếu mỗi tư tưởng, hành vi và lời nói của ta đều mang dấu ấn của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì mỗi cuộc gặp gỡ của ta với người khác đều mang dấu ấn của tình yêu thương và hiệp nhất, cảm thông, tôn trọng, liên đới… Đó là cách ta sống “nhân danh Chúa” và thi hành sứ mạng Chúa Giêsu đã trao phó, để mọi người được nhận biết Chúa qua cuộc sống của ta. Ngược lại, nếu miệng ta nhân danh Chúa và mọi người xung quanh biết ta là Kitô hữu, nhưng cuộc sống của ta cứ gian lận, dối trá, lọc lừa, ghen ghét, tham lam, đố kỵ…, thế là ta đang “mạo danh Chúa” để làm những việc mà Thiên Chúa Ba Ngôi không bao giờ làm.

Thời Đức Maria chưa có công thức tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Mẹ luôn quy hướng về Chúa Cha, cùng với Chúa Con, trong tác động của Thánh Thần. Thánh nữ Louise de Marillac đã thường chiêm ngắm mối liên hệ giữa Đức Mẹ và Ba Ngôi Thiên Chúa: Mẹ là “Ái nữ của Chúa Cha, Thân Mẫu của Chúa Con và Hiền thê của Chúa Thánh Thần.”[4] Sau này, Công Đồng Vatican II cũng xác nhận mối tương quan ấy.[5] Mẹ cung kính tôn thờ Ba Ngôi với tất cả thân xác, tâm hồn và thần trí của Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”[6]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi làm dấu thánh giá cách ý thức, sống thánh thiện trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để loan báo Tin Mừng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con được cùng Mẹ hát lên lời ca ngợi Chúa Ba Ngôi: “Linh hồn tôi tung hô Chúa…”[7]

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————-o0o————

May the 26th 2024 – EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

   THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY, YEAR B

Mt 28,16-20

“Go make disciples of all the nations; baptize them
in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit”
(Mt 28,19)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

A young person confided: “Due to trust in my friend to whom I lent my Identity Card (which was changed now to Citizen Card), in order that he could register for the online course, but I was unexpectedly impersonated by him for the purpose of buying goods by installments. I only knew about this matter after I was sent a letter from the Bank to my home requesting my family to pay a debt of 10 million VND. From this moment, I couldn’t make contact with my friend![8]. This is one of countless cases of impersonation, of fake name use, with bad intentions in our society nowadays. Lending your name to someone else for doing something means that you are yourself responsible for it. Therefore, it’s only in a very important matter, or towards a truly trustworthy person, the other one will be suggested  by people to do something “on behalf” of them.

Yet Jesus “dared” to let His disciples and even ourselves live and be God’s witnesses in the midst of this world “on behalf of the Trinity”: “Go make disciples of all the nations; baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” (s.19). When the Trinity dared to trust in us, is it “too reckless”?

In the Old Testament, through Moses, God revealed Himself to the Jewish people: “The Lord is God indeed, He and no other.”[9] God is the only One Who is worthy of worship and we have to comply with His commands, for the sake of our existence.

While proclaiming the Good News, we were told by Jesus that: This only God is the Father, the Son and the Holy Spirit. The Trinity always loves each other and loves the whole humanity. The Trinity simultaneously wishes to support and lead our human beings to enter into this love atmosphere. Thanks to Risen Jesus, we’ve received the Holy Spirit so that we become the Father’s children and we’ve inherited eternal life.[10]

We make many times the sign of the Cross on our body each day, on behalf of the Trinity: Before each deed, each Mass, each praying hour and even when going to sleep. We confess that we were created by the Father while placing the hand on our forehead; we state that we were saved by Jesus – God’s Son – while putting it down our chest; and while touching both of our shoulders, we acknowledge that the Holy Spirit is always present within us so as to sanctify and guide us.

If each of our thoughts, words and deeds bears the Trinity’s imprint, then each of our meetings with the others will bear the mark of love and union, sympathy, respect, solidarity… This is the way in which we live “on behalf of God” and execute the mission that we have been entrusted by Jesus, so that God will be recognized by everyone through our life. On the contrary, in the case of our speaking on behalf of God, and everyone who is around us knows that we’re Christians, but there are still the fraud, lie, deceit, jealousy, greed and envy in our life…, thus “God is being impersonated” so as for us to do what the Trinity never does.

In Mary’s time, there had not yet been the confession formula for the Trinity, but She had incessantly turned to the Father, together with the Son, in the Holy Spirit’s impact. St. Louise de Marillac frequently contemplated the relationship between the Trinity and Mary Who is:  “the Father’s love daughter, the Son’s Mother and the Holy Spirit’s Gentle Wife.”[11] The Second Vatican Council confirmed later this relationship as well.[12] The Trinity had been respectfully worshiped by Mary, with all of Her body, heart and spirit: “My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior.”[13]

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I consciously make the sign of the Cross, for having a holy life through my thought, word and deed, in order to proclaim the Good News.

PRAY WITH MARY

O Mary, let me sing with You the praise to the Trinity: “My soul glorifies the Lord…[14]

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

 

 

[1] X. https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/trach-nhiem-hinh-su/ban-muon-chung-minh-nhan-dan-mua-hang-tra-gop-phai-lam-sao-190361

[2] Bài Đọc I, Đnl 4,39

[3] X. Bài Đọc II, Rm 8,14-17

[4] Bút tích tr. 694, A.4

[5] X. Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, số 53

[6] Lc 1,46-47

[7] Bài ca Magnificat

[8] https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/trach-nhiem-hinh-su/ban-muon-chung-minh-nhan-dan-mua-hang-tra-gop-phai-lam-sao-190361

[9] First Reading, Deut 4,39

[10] Second Reading, Rm 8,14-17

[11] Spiritual Writings p. 694, A.4

[12] Lumen Gentium Constitution, n.53

[13] Lc 1,46-47

[14] Magnificat Song

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *