fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 09.06.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN – NĂM B

09.06.2024 – CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Mc 3,20-35

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
(Mc 3,35)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngay từ vườn địa đàng, con người đầu tiên đã không làm theo Ý Thiên Chúa: E-và tin lời xúi xiểm của con rắn, hơn là tin vào tình thương Thiên Chúa dành cho mình. Câu chuyện “ăn trái cấm” diễn tả sự bất tuân của nguyên tổ đối với Thánh Ý yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa. Từ đó, đau khổ và sự chết đã tràn vào thế gian. Nhưng vì yêu thương, Thiên Chúa lại hứa sẽ cho dòng giống người nữ chiến thắng trên dòng giống của con rắn.[1]

Quả thật, Đấng chiến thắng con rắn già xưa là chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Người đã chiến thắng ma quỷ bằng sự tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa Cha, đến nỗi chịu chết trên thập giá.[2] Chúa Giêsu đã xem việc thi hành Ý Chúa Cha quan trọng như là lương thực của mình: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”[3] Người biết Chúa Cha thương con người, chính Người cũng chạnh lòng thương khi thấy dân chúng bệnh tật, đói khát Lời Chúa. Người dạy dỗ, trừ quỷ và chữa lành cho họ.

Chúa Giêsu có lối sống khác thường: không lập gia đình, không thu góp cho bản thân, nhưng Người đã xả thân cứu chữa và giảng dạy dân chúng, đến nỗi không có giờ để ăn uống… Phải chăng lối sống này khiến thân nhân Chúa Giêsu cho rằng Người đã mất trí, còn các kinh sư thì nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám (c.22) và thân nhân của Người đi bắt Người về? Đức Maria cùng đi với họ, nhưng Mẹ luôn tìm cách để hiểu thái độ và việc làm của Người. Vì có rất nhiều người đang vây quanh Chúa Giêsu, nên Mẹ và những người thân phải ở lại bên ngoài.

Chính trong bối cảnh này, Chúa Giêsu nghe có người nhắn rằng có Mẹ và anh em của Người đến, Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Rồi Người nhìn đám đông đang lắng nghe Người và nói: “Đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (cc.33-35). Khi nói như thế, Chúa Giêsu không phủ nhận mối liên hệ “mẫu tử” với Đức Mẹ và tương quan “huynh đệ” với anh chị em họ hàng của Người. Trái lại, Người đã mở ra một gia đình mới và thiêng liêng hơn thế. Tất cả những ai thi hành Ý muốn của Thiên Chúa đều thuộc về gia đình đức tin này.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Tứ hải giai huynh đệ”, chúng ta có thể nhìn nhận mọi người khắp nơi là anh chị em để đối xử tốt với nhau, thì lại càng cần giúp nhau sống theo Lời Chúa, để mở rộng gia đình thiêng liêng, chứ đừng chỉ vun quén cho gia đình mình, gia đình họ Nguyễn, họ Trần… hoặc lập nhóm đồng hương, đồng nghiệp… rồi chỉ co cụm với nhau, vì sợ bị thiệt thòi, bị quấy rầy…  

Sau Chúa Giêsu, Đức Maria là người đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất. Lời thưa “Xin vâng” của Mẹ trong ngày Truyền Tin là một bằng chứng mạnh mẽ cho sự mau mắn vâng nghe và thực thi ý Chúa. Kể từ đó, mọi biến cố xảy đến đều được Mẹ nhìn nhận như dấu chỉ thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ luôn sẵn sàng xin vâng: thăm chị Elizabeth, đi Belem, trốn sang Ai-cập… Kể cả những nỗi lo lắng, đau khổ của những người xung quanh Mẹ, như tại tiệc cưới Cana, Mẹ cũng nhìn ra đó là thánh ý Thiên Chúa muốn Mẹ cộng tác với Người để cứu giúp họ. Ngay cả trên núi Sọ, Mẹ cũng vẫn một lòng xin vâng với Chúa Giêsu, để chu toàn thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha là cứu độ toàn thể nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi:

  • Luôn tự hỏi: “Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì?”, và làm theo điều Chúa soi sáng.
  • Đón nhận những vui buồn trong cuộc sống với tinh thần đức tin.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe Lời Chúa và vâng theo thánh ý Chúa từng ngày, để con cũng được đẹp lòng Chúa, được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

———–o0o———–

June the 9th 2024

   THE TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR B

Mk 3,20-35

“Anyone who does the will of God,
that person is my brother and sister and mother”
(Mk 3,35)

 CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

It was right from Eden Garden, the first men didn’t do God’s Will: Eve would rather believe in the seducement of a serpent than believe in God’s love for her. The story of “eating the forbidden fruit” described the original ancestor’s disobedience to God’s Will of eternal love. Since then, the world has been overwhelmed of the sufferings and deaths. But on account of love, God promised that the lineage of women would be given victory over the one of the serpent.[4]

The One Who indeed won the old serpent in the ancient times is Jesus Christ, God’s Son, Who incarnated as a man.[5] The devil was defeated by Jesus through His absolute obedience to the Father, to such an extent that He died on the cross. Jesus considered the execution of the Father’s Will as important as His food “My food is to do the Will of Him (the Father) Who sent me and to accomplish His work.”[6] He knew that human beings have been loved by the Father, He Himself had also felt compassion when He saw God’s word had been being starved by sick people whom He taught, exorcized and healed.

Jesus had an unusual lifestyle: Without marriage, without collecting anything for Himself, but He sacrificed His life to the cure and teaching of people, to such an extent that He didn’t have time to eat and drink… Did this lifestyle cause Jesus’ relatives to think that He had been having dementia, and the scribes said that He was possessed by Beezebul prince of devils (s.22), and He was prompted by His relatives to come back? Mary went together with them, but She always sought to understand Jesus’ attitudes and actions. Mary and His relatives had to stay outside, because there were a lot of people who were around Him.

There was a Vietnamese proverb: “The people from four seas are all kins”, the more we can recognize people everywhere as kins in order to treat well with each other, the more we need to help each other to live in accordance with God’s word, so as to extend our spiritual family, we shouldn’t look after only our family, Nguyen family, Tran family… or we form the compatriots group and colleagues one… then we huddle alone together for fear of being disadvantaged or harassed…

It was in this setting, Jesus was advised of His mother and kins’ arrival, He replied: “Who are my mother and my brothers?”. Looking round at those who had been listening to Him then He said:  “Here are my mother and my brothers. Whoever does God’s will is my brother and sister and mother” (s.33-35). Through saying these words, Jesus didn’t deny the “maternal” relationship with Mary and the “fraternal” one with His kins. On the contrary, He opened a new and more spiritual family. All the people who carry out God’s Will belong to this family of faith.

After Jesus, Mary is the One Who most completely carried out God’s Will. Her “Yes” reply on the Annunciation day is a strong evidence for Her prompt obedience and execution of God’s Will. Since then, all the incidents which happened had been considered by Mary as the sign of God’s mysterious Will. She was ready at all times to obey: She visited Her cousin Elizabeth, She went to Bethlehem, She fled to Egypt…  Including the worries and sufferings of the people who are around Mary, such as at Cana wedding party, were also recognized by Her as the Will of God Who wished Her to cooperate with Him to assist them. Even on the Golgotha mountain, Mary still wholeheartedly obeyed as well together with Jesus, so as to fulfill the Father’s mysterious Will of saving all humanity.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Imitating Mary, I:

  • Always ask myself: “Here and now, what do You want me to do, O Lord?”, and I do what I‘m enlightened by Him.
  • Receive the joys and sorrows in life with the spirit of faith.

PRAY WITH MARY

O Mary, teach me to listen to God’s word and comply with God’s Will each day, so that God will be pleased, and I become a member in God’s family. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

 

[1] Bài Đọc I, St 3,9-15

[2] X. Pl 2,6-8

[3] Ga 4,34

[4] First Reading, Gen 3,9-15

[5] Pl 2,6-8

[6] Jn  4,34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *