SỰ VÂNG LỜI CỦA ĐỨC MARIA

Nhân đức thứ bảy:SỰ VÂNG LỜI CỦA ĐỨC MARIA Mẹ Maria đã luôn vâng phục Thiên Chúa qua những hoàn cảnh vui sướng và đau  khổ trong cuộc sống của Mẹ. Phúc Âm kể lại Mẹ đã ghi nhận tất cả những biến cố và suy niệm trong sự thinh lặng của cõi lòng. Chúa Giêsu đã tuyên bố “phúc cho những ai lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ”. Như thế, Đức Maria là môn đệ đầu tiên của Con của Mẹ. Niềm vui của Mẹ là làm hài lòng Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, trong sự …

Tiếp tục đọc