fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.5.2023 – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM A

21.5.2023 – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM A

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Mt 28,16-20

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thánh Mát-thêu thuật lại sự kiện ngôi mộ trống và lời kể của mấy phụ nữ đã gặp Chúa hiện ra với lời Chúa hẹn gặp các môn đệ ở Galilê. Kế đến là vụ các thượng tế lừa đảo để bịt miệng lính canh, nói sai sự thật là xác của Chúa Giêsu đã bị đánh cắp, thay vì Người đã sống lại! Thật kinh khủng! Biến cố Chúa Giêsu chết và Phục Sinh là một biến cố “có-một-không-hai” cho đến ngày tận thế, chỉ vì phần rỗi linh hồn của mọi con người trên thế gian này. Vậy mà cũng bị xuyên tạc! Thế nên khi gặp Chúa Phục Sinh, có những kẻ còn hoài nghi là điều dễ hiểu. Đã 21 thế kỷ rồi, nhiều người vẫn chưa tin sự kiện ấy.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó, Ngài luôn thương xót thân phận con người, vẫn tin tưởng trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng, và Người sẽ hiện diện với các môn đệ theo một cách khác thích hợp hơn, cho đến tận thế.   

Thánh Mát-thêu không thuật lại việc Chúa Giêsu “được đem lên trời[1] như các thánh sử khác. Thánh Mát-thêu nhấn mạnh cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ với Thầy của mình, nhưng với cảm nghiệm hoàn toàn mới, sau khi các ông từ Giêrusalem trở về Galilê. Đó là một cuộc hành hương “về nguồn”, tại đây, họ hồi tưởng lại những lời nói, việc làm của Thầy, nhờ đó, họ hiểu và xác tín Thầy là Đấng được Chúa Cha sai đến đúng như lời Kinh thánh.

Trong lần gặp gỡ này, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (c.18). Đó là quyền năng của Thiên Chúa đối với toàn thể vũ trụ. Như thế, Chúa Giêsu đã chính thức đi vào trong vinh quang Thiên Chúa, và Người ra lệnh cho các ông đi rao giảng cho muôn dân, làm phép Rửa cho họ, và “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (c.20).

Các tông đồ không tự nghĩ ra nội dung lời rao giảng, nhưng các ông rao giảng mọi điều Chúa Giêsu đã dạy. Đó là lý do Giáo Hội chọn hôm nay làm “Ngày Thế giới Truyền thông xã hội”. Loan báo Tin Mừng là gặp gỡ, là truyền thông về Chúa. Nhưng trước khi nói về Chúa, chúng ta cần ở với Chúa, nói với Chúa để chính Chúa hiện diện trong mọi cuộc đối thoại của ta như Người đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Như thế, cả khi ta không trực tiếp nói về Chúa, nhưng qua đời sống chứng tá, chúng ta cũng làm sáng lên những giá trị Tin Mừng là Sự Thật, tình yêu, sự hy sinh, tha thứ… 

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến việc “Nói cách chân thành: ‘nói Sự thật trong tình yêu’,” vì “Tất cả chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và nói lên sự thật và làm điều đó với lòng bác ái…đừng bao giờ thốt ra lời độc địa, nhưng tốt hơn là ‘chỉ nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang lại ân sủng cho những người nghe”, và trên hết là “để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn ta[2]  

Mẹ Maria đã lắng nghe Chúa Thánh Thần mặc khải Sự Thật của Thiên Chúa nơi tâm hồn và trong cung lòng Mẹ. Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”[3], nên khi Mẹ lên tiếng với chị Êlizabeth, các gia nhân tại Cana… thì lời của Mẹ đem đến cho người nghe Sự Thật và tình yêu của Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu. Nhờ đó, bất cứ ai tiếp xúc với Mẹ đều được chan chứa niềm vui, sự bình an và họ được nhận biết Thiên Chúa hơn, được giải gỡ khỏi mọi nỗi gian nan khốn khó và nhất là được cứu độ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi làm Tuần Cửu Nhật để chờ đón Chúa Thánh Thần, xin Người hướng dẫn Giáo Hội và chính tôi trong mọi hành vi, lời nói.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cách “nói Sự Thật trong tình yêu” cách chân thành như Mẹ, để mọi người nhận biết quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

———————————————————————-

May 21st 2023 – THE ASCENSION OF THE LORD – Year A

Mt 28,16-20

“All authority in Heaven and on earth has been given to Me.” (Mt 28,18)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

Jesus’ empty tomb incident was reported by St. Matthew and His appointment with His disciples at Galilee was told by some women who met Him appearing. And then there was the chief priests’ cheat for muzzling the guard soldiers, in order to tell the untruth that Jesus’ dead body was stolen away, instead of rising from the dead. How terrible it was! Until the end of time, Jesus’ death and Resurrection is a “one-of-a-kind” upheaval, the only purpose of Which is the soul salvation for the whole human being in this world, but It was also distorted! It’s understandable when those who met the Rising Lord were still sceptical. 21 centuries had passed, many people haven’t believed in this incident yet!

Jesus however doesn’t stop at this fact, He always has mercy on the human being’s condition, He still has entrusted the mission of propagating His Good News and He promised to be present with His disciples in a more appropriate way, until the doomsday.

St. Matthew didn’t report the event in which Jesus “was taken up to Heaven”, such as the other Historians’ Gospels. He wanted to emphasize on the meeting between the disciples and their Master, but with a completely new experience, after they returned to Galilee from Jerusalem. It was an “origin return” pilgrimage, so that their Master’s words and deeds would be  recalled there, owing to this return, they understood and relied on the truth that their Master is the One Who was sent by the Father, as what were exactly recorded in the Scriptures.

In this meeting, Jesus told His disciples: “All authority in Heaven and on earth has been given to Me” (s.18). This is God’s power toward the whole universe. As such, Jesus formally had entered into God’s glory, and they were commanded to propagate the Good News to all the people, baptize them, and “teach them to observe all the commands I gave you” (s. 20).

The Apostles didn’t come up with the preaching content on their own, but they preached the whole of what they were taught by Jesus. That’s the reason why today was chosen by the Church as “the World Social Media Day”. The Good News propagation is the meeting, the transmission of Jesus’ teachings. But before telling about Jesus, we have to be with Him, to talk to Him, so that it’s truly Jesus Who is present in all our dialogues, as His promise: “I am with you always to the end of time” (s. 20). When we don’t even directly tell about Jesus, but through our witness life, the Good News values which are: the Truth, the Love, the Sacrifice, the Forgiveness … hence will also become clear.

In the Message of the World Social Media Day this year, Pope Francis emphasized on “Telling sincerely: ‘Telling the Truth in love’ “, because “All of us are invited to tell and look for the Truth, with the charity … Never utter any malevolent words, but it’s better, just say the good words, in order to construct and bring grace to the listeners, and above all, let the Holy Spirit guide us”.

Mary listened to the Holy Spirit from Whom God’s Truth was revealed in Her heart. She always kept all of those memories and pondered them in Herself, when She thus said to Elizabeth and the servants in the wedding at Cana …, Her words always had brought the listeners the Truth and God’s love. Anyone who contact with Her has been therefore filled with joy, peace and has had more experience of God, all of their trouble and miserableness were solved, in particular, he or she has been saved.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I arrange 9 Days of Preparation with the aim to wait for the Holy Spirit, and I plead Him for guiding the Church and myself in every word and deed.

PRAY WITH MARY

O Mary, teach me to sincerely “tell the Truth in love” as Yourself, so that God’s power and presence will be recognized in my own life. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. Mc 16,19; Lc 24,51

[2] X. https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-01/su-diep-dtc-phanxico-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-lan-57.html, Ep 4,15.29

[3] Lc 2,19

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *